2/17/2023

Izmanto savas tiesības: pabalsti darba zaudēšanas un darba nespējas gadījumā

Izmanto savas tiesības: pabalsti darba zaudēšanas un darba nespējas gadījumā

Bezdarba līmenis valstī pēdējo divu gadu laikā turpina palielināties. To veicina dažādi apstākļi, piemēram, strauja tehnoloģiju attīstība, kurai darbinieki nespēj pietiekami ātri pielāgoties, vai ekonomikas lejupslīde, kuras rezultātā samazinās pieprasījums pēc dažāda veida precēm un pakalpojumiem, un uzņēmumi ir spiesti sašaurināties vai bankrotēt. Ņemot vērā, ka šobrīd vietējo iedzīvotāju vidū ir vērojama tendence samazināt uzkrājumus, nav brīnums, ka bieži finanšu resursu nepietiekamības dēļ, cilvēki, kuri ir zaudējuši darbu vai īslaicīgi nevar turpināt darba gaitas darbnespējas dēļ, ir spiesti meklēt papildus finansējuma avotus kreditēšanas iestādēs. Taču pirms pievērsties kreditēšanas pakalpojumiem, mēs iesakām patērētājiem izmantot savas tiesības un vērsties pēc pabalstiem un atvieglojumiem, ko piedāvā valsts. To, kādu atbalstu piedāvā bezdarbniekiem un personām, kurām ir īslaicīga darbnespēja, izskatīsim šajā rakstā.

Bezdarbnieka pabalsts

Ja kādu iemeslu dēļ tu esi zaudējis darbu un tev neizdodas ātri atrast jaunu, tu vari izmantot savas tiesības un iegūt bezdarbnieka statusu. Persona ar bezdarbnieka statusu var pretendēt uz bezdarbnieka pabalstu, ja kopējais apdrošināšanas stāžs ir bijis ne mazāks par vienu gadu vai bija veiktas obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas ne mazāk kā 12 mēnešus pēdējo 16 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas.

Pabalstu izmaksā 8 mēnešu laikā, kas ir saprātīgs periods, lai cilvēks varētu atgūties no iepriekšējām darba attiecībām un izvēlēties nākotnes darbības jomu atbilstoši savām interesēm, pieredzei un zināšanām. Kā arī ir iespēja pilnveidot savas iemaņas un kompetences Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk tekstā NVA) piedāvātajos kursos, lai ātrāk atrastu jaunu darba vietu. 

Pabalsta apmērs ir atkarīgs no personas apdrošināšanas stāža un iemaksu algas. Pirmos divus mēnešus – piešķirtajā apmērā; trešajā un ceturtajā mēnesī – 75% no piešķirtā pabalsta apmēra; piektajā un sestajā mēnesī – 50% no piešķirtā pabalsta apmēra; septītajā un astotajā mēnesī – 45% no piešķirtā pabalsta apmēra.

Slimības pabalsts

Ja tu esi darba attiecībās, bet saslimšanās vai bērna slimības dēļ nevari turpināt strādāt un īslaicīgi zaudē ienākumus, tad tu vari noformēt slimības lapu un pretendēt uz slimības pabalstu. Vispirms sazinies ar savu vai bērna ģimenes ārstu. Pēc anamnēzes (saslimšanas apstākļu un simptomu izklāsta) un atbilstošo medicīnisko izmeklējumu veikšanas, ārsts noteiks diagnozi un piemeklēs nepieciešamo ārstēšanās metodiku, atbilstoši kurai arī izrakstīs A vai B slimības lapu. 

Kāda ir atšķirība? A slimības lapu saslimušajam darba ņēmējam apmaksā darba devējs, bet pašnodarbinātais sedz to no saviem līdzekļiem. Savukārt B slimības lapas apmaksāšana ir deleģēta valstij jeb Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (turpmāk tekstā VSAA), ņemot vērā nodarbinātās personas veiktās sociālās iemaksas un kvalifikācijas periodu. Darbnespējas lapu A saslimšanas gadījumā apmaksā par periodu no 1. līdz 9. darbnespējas dienai. Bet darbnespējas lapu B izmaksā no 1. līdz 10. darbnespējas dienai. Darbnespējas lapu B var saņemt gadījumos, kad ir saņemta trauma darba vietā, ir nepieciešama izolācija sakarā ar karantīnu vai ir nepieciešama ārstēšanās vai rehabilitācija medicīniskā iestādē pēc slimības vai traumas.

Pabalstu piešķir 80% apmērā no pabalsta pieprasītāja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas pie nosacījuma, ka vismaz gadu pirms pieteikšanās slimības lapai personai ir bijuši oficiālie ienākumi. Savukārt, ja 12 mēnešu periodā dažus mēnešus kādu iemeslu dēļ regulāru darba ienākumi nav bijuši, vidējo algu par šo periodu nosaka 40% apmērā no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī. 

Ja tev ir piešķirta B darbnespējas lapa, tad VSAA kompensē arī papildu izdevumus, kas radušies nelaimes gadījuma darbā vai arodslimības dēļ. Tostarp izdevumus par ārstēšanu un rehabilitāciju, kā arī citus izdevumus (piemēram, medikamentus, ceļa izdevumus), kas saistīti ar traumas vai arodslimības ārstēšanu.

Algoti pagaidu sabiedriskie darbi

Ne visi zina, bet kamēr tu atrodies darba meklējumos, būdams bezdarbnieka statusā, tev ir iespēja gūt oficiālus pagaidu ienākumus. Algoti pagaidu sabiedriskie darbi (turpmāk tekstā APSD) ir nodarbinātības pasākums darba iemaņu uzturēšanai un sociālo prasmju attīstīšanai, veicot sociāla labuma darbus pašvaldības izveidotās pagaidu darba vietās, kas veidotas bez nolūka gūt peļņu. Pagaidu darbu veikšanai nav nepieciešama speciāla kvalifikācija. 

Iesaistīties algotu pagaidu sabiedrisko darbu veikšanai var uz četriem mēnešiem gada laikā un par to dalībnieks ik mēnesi saņem atlīdzību 250,00 eiro apmērā, kas varētu būt labs pagaidu risinājums tiem cilvēkiem, kuri kādu iemeslu dēļ nesaņem bezdarbnieka pabalstu. 

Iesaiste APSD notiek dalībnieku pieteikumu reģistrācijas secībā vai saskaņā ar pašvaldības saistošos noteikumos noteiktajiem kritērijiem, pēc kuriem dalībnieki tiek iesaistīti pasākumā. NVA vienas darba dienas laikā pēc klienta pieteikuma veic bezdarba situācijas izvērtēšanu un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu.

Izglītības iegūšanas atbalsts

Ja ilgstoši nevari atrast darbu un iemesls tam ir nepieciešamo zināšanu vai kvalifikācijas trūkums, NVA piedāvā iesaistīties augstākās izglītības studiju moduļu vai kursu apguvē. Šī projekta ietvaros tev sniegs atbalstu un nodrošinās iespēju paaugstināt savu konkurētspēju, iemācīs pielāgoties mainīgajām darba tirgus prasībām un palielinās iespēju integrēties darba tirgū. 

NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem ir iespēja saņemt apmācību kuponu un iesaistīties programmas apguvē, un pēc noslēguma pārbaudījuma nokārtošanas, saņemt atbilstošo apliecību. Programmu un izglītības iestādi, atbilstoši savām interesēm, iespējams izvēlēties no Labklājības ministrijas apstiprinātā Augstākās izglītības iestādes studiju kursu/moduļu saraksta (no 60-159 mācību stundām). 

Tāpat NVA dod iespēju bezdarbniekiem saņemt apmācību kuponu uz profesionālās tālākizglītības programmu apguvi, lai iegūtu profesionālo kvalifikāciju, pilnveidotu savu profesionālo meistarību un apgūtu darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes.

Bezdarbniekam apmācību laikā tiek nodrošināta stipendija 5.00 eiro apmērā par katru mācību dienu. Turklāt, ja apmācību īstenošanas vieta atrodas tālāk par 15 km no bezdarbnieka deklarētās dzīves vietas, var pieteikties mobilitātes pabalsta saņemšanai, kas arī tiks apmaksāts no valsts budžeta līdzekļiem. 

Ņemot vērā, ka bezdarbnieka statuss, kā arī tam paredzētais pabalsts ir īslaicīgs, lai pēc iespējas ātrāk un efektīvāk palīdzētu bezdarbniekiem sekmīgi integrēties darba tirgū un ieņemt perspektīvus amatus, NVA piedāvā plašu karjeras veicināšanas atbalstu. Tajā ietilpst bezmaksas individuālās un grupu karjeras konsultācijas, personāla atlase pēc darba devēja pieprasījuma, darba informācijas kabineti lielākajās Latvijas pilsētās ar aktīvāko darba tirgu, kur ir pieejama informācija par vakancēm, speciālistu konsultācijas, kā arī darba meklētājiem aktuālo dokumentu paraugi (CV, pieteikuma vēstules u.c.) utt. Papildus tam NVA veic dažādus darba meklēšanas atbalsta pasākumus, kā piemēram, bezdarbnieka profilēšana, individuālā darba meklēšanas plāna izstrāde, piemērota darba noteikšana, informēšana par darba meklēšanas metodēm, individuālās psihologa konsultācijas un citi pasākumi, kas rosina bezdarbniekus un darba meklētājus aktīvāk meklēt darbu un iekļauties darba tirgū.

Bezdarbniekiem ar noteiktiem veselības traucējumiem, kas rada grūtības pilnvērtīgi iekļauties darba tirgū, NVA sadarbībā ar Sociālās integrācijas valsts aģentūru (turpmāk tekstā SIVA) nodrošina profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumus. To ietvaros speciālistu komanda noskaidro bezdarbnieka interesi par profesionālās darbības jomām un konkrētām profesijām vai arī profesionālās izglītības programmām. Tiek precizēta arī motivācija iesaistīties darba tirgū un mācīties, veselības stāvokļis, psihofizioloģiskais īpašību un izglītības līmenis ,atbilstoši apgūtajai vai izvēlētajai profesijai. Speciālistu komanda novērtē bezdarbnieka iepriekšējās zināšanas un pieredzi, kā arī spējas iemācīties, saprast, uztvert un iegaumēt jauno. Tāpat pakalpojumu saņēmējiem tiek bez maksas tiek nodrošināts transports nokļūšanai uz SIVA un atpakaļ filiālē vai dzīvesvietā, ēdināšana trīs reizes dienā, kā arī izmitināšana dienesta viesnīcā.